Skip Navigation

DINT CELEB

 • TV Sponsor <br><br> <b>FashionN 'Palomi 11'</b> <br>Jang Hee Jin <br><br> B2363
  TV Sponsor

  FashionN 'Palomi 11'
  Jang Hee Jin

  B2363
 • TV Sponsor <br><br> <b>Netflix 'first love'</b> <br> Jung Sia <br><br> D3696
  TV Sponsor

  Netflix 'first love'
  Jung Sia

  D3696
 • TV Sponsor <br><br> <b>Instagram</b> <br> Nam Bora <br><br> J545, P1990
  TV Sponsor

  Instagram
  Nam Bora

  J545, P1990
 • TV Sponsor <br><br> <b>Donga TV 'Beauty and Booty Season3'</b> <br> Kang Yeon Bin <br><br> D3749
  TV Sponsor

  Donga TV 'Beauty and Booty Season3'
  Kang Yeon Bin

  D3749
 • magazine <br><br> <b>Womanansen</b> <br> Wangdongna <br><br> D2990
  magazine

  Womanansen
  Wangdongna

  D2990
 • TV Sponsor <br><br> <b>tvN 'confession'</b> <br> Kim Jung Hwa <br><br> J400, P1451
  TV Sponsor

  tvN 'confession'
  Kim Jung Hwa

  J400, P1451
 • TV Sponsor <br><br> <b>Instagram</b> <br> Moon Shabet Suvin <br><br> J547
  TV Sponsor

  Instagram
  Moon Shabet Suvin

  J547
 • TV Sponsor <br><br> <b>MBC 'I love you when you are sad'</b> <br> Wangdongna <br><br> B2361
  TV Sponsor

  MBC 'I love you when you are sad'
  Wangdongna

  B2361
 • TV Sponsor <br><br> <b>YouTube Tangle TV</b> <br> calm <br><br> MBD81O3D007
  TV Sponsor

  YouTube Tangle TV
  calm

  MBD81O3D007
 • TV Sponsor <br><br> <b>SBS 'The Rising Priest'</b> <br> Pattern <br><br> D3735
  TV Sponsor

  SBS 'The Rising Priest'
  Pattern

  D3735
 • TV Sponsor <br><br> <b>SBS 'The Rising Priest'</b> <br> Pattern <br><br> J575, SK1845
  TV Sponsor

  SBS 'The Rising Priest'
  Pattern

  J575, SK1845
 • TV Sponsor <br><br> <b>Instagram</b> <br> Kim Seongryung <br><br> MBD81O3D008
  TV Sponsor

  Instagram
  Kim Seongryung

  MBD81O3D008
 • TV Sponsor <br><br> <b>Instagram</b> <br> Lee, Ae <br><br> B2348
  TV Sponsor

  Instagram
  Lee, Ae

  B2348
 • TV Sponsor <br><br> <b>Instagram</b> <br> Kang Yeon Bin <br><br> D-9006
  TV Sponsor

  Instagram
  Kang Yeon Bin

  D-9006
 • TV Sponsor <br><br> <b>Instagram</b> <br> Isabin <br><br> D3216
  TV Sponsor

  Instagram
  Isabin

  D3216
 • magazine <br><br> <b>queen</b> <br> Cha Seung-yeon <br><br> J547
  magazine

  queen
  Cha Seung-yeon

  J547
 • magazine <br><br> <b>A woman sense</b> <br> Overseas model <br><br> J548
  magazine

  A woman sense
  Overseas model

  J548
 • TV Sponsor <br><br> <b>MBC 'I love you when you are sad'</b> <br> Wangdongna <br><br> S275, SK1541
  TV Sponsor

  MBC 'I love you when you are sad'
  Wangdongna

  S275, SK1541
 • TV Sponsor <br><br> <b>JTBC 'Wrestling Tea Waikiki Season 2'</b> <br> Kim Yewon <br><br> D-4705
  TV Sponsor

  JTBC 'Wrestling Tea Waikiki Season 2'
  Kim Yewon

  D-4705
 • TV Sponsor <br><br> <b>KBS W 'Han Chae Young' boutique '</b> <br> Han Chae Young <br><br> MBD81O2D002
  TV Sponsor

  KBS W 'Han Chae Young' boutique '
  Han Chae Young

  MBD81O2D002
 • TV Sponsor <br><br> <b>Dong-A TV 'Beauty and Booty Season3'</b> <br> Kang Yeon Bin <br><br> SK9021
  TV Sponsor

  Dong-A TV 'Beauty and Booty Season3'
  Kang Yeon Bin

  SK9021
 • TV Sponsor <br><br> <b>SBS 'Sangmyongmong'</b> <br> Soi Hyun <br><br> B1890
  TV Sponsor

  SBS 'Sangmyongmong'
  Soi Hyun

  B1890
 • TV Sponsor <br><br> <b>KBS W 'Han Chae Young' boutique '</b> <br> Han Chae Young <br><br> B9020
  TV Sponsor

  KBS W 'Han Chae Young' boutique '
  Han Chae Young

  B9020
 • TV Sponsor <br><br> <b>TV Chosun 'taste of wife'</b> <br> Harmony <br><br> J-3758
  TV Sponsor

  TV Chosun 'taste of wife'
  Harmony

  J-3758